Мета практики: закріплення теоретичних знань і вдосконалення практичних умінь зі спеціалізації; розвиток компетентностей, визначених стандартом вищої освіти спеціальності та необхідних для успішної професійної діяльності за спеціалізацією «Комп’ютерні технології»; формування та розвиток у здобувачів вищої освіти м’яких навичок (вміння працювати в команді; критичне мислення; лідерство; креативність; вміння дотримуватися дедлайнів; відповідальність та дисциплінованість тощо); оволодіння сучасними методами організації праці та засобами праці в галузі обраної спеціалізації; формування позитивного ставлення до професійної діяльності за спеціалізацією, готовності до підвищення власної кваліфікації та навчання протягом всього життя.

Виробнича практика є обов’язковою складовою професійної підготовки за ОПП «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» першого (бакалаврського) рівня. Вона передбачає щоденну роботу на підприємствах, в організаціях та установах з виконанням функціональних обов’язків у межах спеціалізації «Комп’ютерні технології» (розробка і впровадження технологічних процесів, робота з комп’ютерним, мережевим, офісним обладнанням тощо).

Практика проводиться на робочих місцях підприємств, установ та організацій на посадах інженерно-технічного персоналу.